Samen voor een betere gezondheid!

Memo Burgerinitiatieven voor landelijke en regionale bestuurders

Nieuws Memo Burgerinitiatieven voor landelijke en regionale bestuurders

In de memo doen de partijen een oproep en voorstel om burgervertegenwoordiging vanuit een gelijkwaardige rol, veel breder op te gaan pakken en in te vullen. Het belang van brede burgerbetrokkenheid is evident. Zonder actieve bijdrage van burgers, ouderen, cliënten en patiënten gaat de échte transformatie zoals o.a. in IZA tafels besproken niet lukken. Van burgers wordt verwacht dat zij meer zelf doen en in zorgzame gemeenschappen laten inwoners zien ook al heel veel zelf hierin te doen. Dat betekent ook dat zij meer invloed en zeggenschap moeten hebben op wat er lokaal en in hun regio gebeurt. In het programma Kans voor de Veenkoloniën, dat voortgekomen is uit het amendement (2015) van voormalig Kamerlid Agnes Wolbert, is ervaren dat hun stem en betrokkenheid een wereld van verschil maakt ook i.r.t. tot de zorgtransitie-opgaven richting gezondheid.


Binnen Kans voor de Veenkoloniën heeft inwonersparticipatie via de inwonersbeweging Kracht van de Veenkoloniën een belangrijke positie verworven. Inmiddels hebben meer dan 30 inwonerinitiatieven zich hierbij aangesloten in het gebied. Deze landelijk unieke beweging wordt opgemerkt door de Raad van Volksgezondheid en Samenleving in het advies ‘Een eerlijke kans op gezond leven’ en dit jaar door de drie adviesraden van de RLI, RVS en ROB in hun advies ‘Elke regio telt’. Eén van hun aanbevelingen was om kansenongelijkheid/bestaanszekerheid in langjarige programma’s een plek te geven.

Het verzoek
Een goede gelijkwaardige betrokkenheid van de burger is van groot belang en dat houdt in dat bij alle overlegtafels – naast patiëntenvertegenwoording – ook vertegenwoordigers van inwonersinitiatieven, ouderen en cliënten langdurige en jeugdzorg als gelijkwaardige gesprekspartners worden uitgenodigd bij het opstellen en uitvoeren van regioplannen én het maken van transformatieplannen. Zo wordt een goede vertegenwoordiging van alle betrokkenen, van jongeren tot ouderen, geborgd.

De samenwerkende partijen vinden het ook van belang dat de vier geschetste groepen niet alleen bij de planvorming een belangrijke stem hebben. Maar daarna ook bij de uitvoering van de plannen, en daar doorlopend nauw bij betrokken zijn. Waarbij steeds, bijvoorbeeld via burgerberaden, getoetst wordt of ze op de goede weg zijn. Daarnaast is ondersteuning van de genoemde organisaties gewenst om de benodigde inzet van menskracht tijdens de planvorming en de uitvoering te realiseren. Zodat de mensen die in de regio’s actief zijn, hulp krijgen bij hun vragen en zich gesteund voelen om hun inbreng te leveren. De ondertekenaars van deze memo bieden zich aan om een bemiddelende rol te spelen bij het realiseren hiervan. Het is belangrijk om niet iets nieuws op te tuigen, maar krachten te bundelen!

De hele memo lezen? Dat kan hiernaast!

Deel dit project