Samen voor een betere gezondheid!

“Zet in op meerjarige langdurige programma’s!”

Nieuws “Zet in op meerjarige langdurige programma’s!”

Bert Moormann is al 8 jaar directeur-bestuurder bij woonstichting Domesta en zit in het bestuur van de Alliantie van Kracht. Kans voor de Veenkoloniën ging met hem in gesprek over het doorbreken van generatiearmoede, de inzet op langdurige programma’s en het belang van samenwerking in de Veenkoloniën.

Langdurige inzet op het doorbreken van generatiearmoede
Bert Moormann zet zich graag in voor het doorbreken van generatiearmoede in de Veenkoloniën. “Domesta verhuurt veel huizen aan mensen die het niet breed hebben, en vaak te maken hebben met langdurige armoede. Wij zorgen voor betaalbaar wonen en willen het patroon doorbreken.”

Dat is ook waar de Alliantie van Kracht zich al langere tijd hard voor maakt. Het netwerk bestaat uit 42 partners waaronder gemeenten, kennisinstellingen en organisaties in wonen, welzijn en zorg. In april kwamen zij met een voorlopig programmaplan voor het duurzaam doorbreken van generatiearmoede. De Alliantie zet in op een looptijd van 20 jaar om echt het systeem te veranderen. Met als ambitie dat geen enkel kind, jongere of volwassene langdurig in armoede leeft. “Mensen verliezen het geloof in kortdurende trajecten. De Alliantie van Kracht wil gedragsverandering bereiken bij mensen en organisaties. Armoede is niet in één dag ontstaan en dus ook niet in één dag op te lossen. Het gaat over meerdere domeinen en vraagt een gedragsverandering, ook bij professionals. Daarnaast moet je het beleid de tijd geven om z’n werk te doen. Deze regio verdient dat ook, maar daar moet je wel de tijd voor nemen!”

Mijlpalen
Binnen de Alliantie van Kracht is de afgelopen vijf jaar veel onderzoek gedaan naar mensen die in armoede leven. Hierdoor zijn er nieuwe inzichten gekomen in de leefwereld rond mensen die in armoede leven. Leer in deze video meer over de invloed van stress, uitsluiting en de kloof tussen de leef- en systeemwereld. Ook wordt de toekomstvisie van de Alliantie van Kracht gedeeld.

“We weten ondertussen meer over de mensen die in armoede leven en er is bewustwording bij organisaties. Betaalbaar wonen is centraal gezet en er zijn meer mensen kansrijk opgegroeid. Allemaal verdiensten van het programma, maar die zijn moeilijk concreet te meten.” Daarnaast worden ervaringsdeskundigen worden structureel betrokken bij de Alliantie van Kracht. Zo zijn ze ook ingeschakeld bij het maken van het 20-jarige plan, en helpen ze mee bij de voorbereiding van congressen. In dit plan is opgenomen dat er 250 ervaringsdeskundigen worden opgeleid.

Inflatie en energiearmoede
“Wij zagen ook voor de energiecrisis en inflatie veel schrijnende situaties, en dat is alleen maar groter geworden. Er is maar één soort armoede, namelijk armoede in geld.” Armoede heeft een wezenlijke impact op de gezondheid. In een koud huis, omdat je de verwarming niet aan kunt zetten is slecht voor de gezondheid. En stress vanwege geldproblemen net zo. Er wordt een hoger zorggebruik gezien, met name onder jongeren.

Bert Moormann op het kantoor van Domesta in Emmen

Blik op de toekomst
Wij vroegen Bert Moormann naar een blik op de toekomst. Waar staat de Alliantie van Kracht over vijf jaar, of zelfs over twintig jaar? “Over vijf jaar hebben wij als organisaties alles dat we voor mensen doen, makkelijker gemaakt. We praten met mensen, in plaats van over ze. En over twintig jaar is het aantal mensen dat leeft onder de armoedegrens verkleind, kinderen krijgen een goed basisschool advies en een betere kans op een goede toekomst!”

Moormann geeft aan dat er met name in de verbinding met de zorg nog werk aan de winkel is. “Bij veel mensen die in armoede leven, komen meerdere hulpverleners over de vloer. Het is belangrijk om dingen in gezamenlijkheid te doen en samen te werken.” Gemeenten en provincies zijn gelukkig al aangehaakt. De onderzoeken worden serieus genomen door de verantwoordelijke wethouders, en gemeenten zetten al veel in op armoedebeleid. Daarnaast benadrukt de Alliantie van Kracht het belang van maatwerk en het opbouwen van langdurige relaties. Dé arme bestaat immers niet. 

Bericht aan de lezer
Bert Moormann geeft de lezer graag nog iets mee. “Besef dat er veel schaamte en taboe is rondom armoede. Als je kan, maak het dan makkelijker voor ze. Dit geldt voor zowel inwoners als professionals. Rondkomen is niet vanzelfsprekend.” Daarnaast onderstreept Moormann het belang van onderlinge samenwerking. “Kijk over domeinen heen, en zorg voor continuïteit, langdurige relaties en werk vanuit wederzijds vertrouwen!”

Kans voor de Veenkoloniën
Kans voor de Veenkoloniën ondersteunt de Alliantie van Kracht. Het programma draagt financieel bij aan de Alliantie en is betrokken als projectpartner. Ook staan diverse programmaonderdelen zoals Goede Start en Sterk uit Armoede in verbinding met de Alliantie van Kracht. Kans voor de Veenkoloniën ondersteunt de inzet op een meerjarig programma. Het kost immers een generatie om een generatie te veranderen!

Contact
Wilt u meer weten over de Alliantie van Kracht? Kijk dan op www.alliantievankracht.nl of neem contact op met projectleider Saskia Duursma via info@alliantievankracht.nl.

Deel dit project